Visjon

"Sammen om å sette verdifulle spor"

Preg barnehager sine visjonsdokument

VÅR VISJON: SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR

HENSIKT

Barnehagene våre skal i samarbeid med foreldre/foresatte gi barna omsorg og oppdragelse ut fra et kristent verdigrunnlag. Jesus møtte menneskene med raushet og respekt, og viste et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. Med Ham som forbilde vil vi, som medvandrere, gå sammen med barna i de viktige barneårene, og gi dem gode hverdager. Vi skal legge til rette for at barna skal få utfolde seg i lek, bygge vennskap og relasjoner, utfolde seg kreativt og få kjenne at de blomstrer i våre barnehager. Vi skal være voksne som alltid har barnets beste for øye. Dette skal ligge til grunn for alle handlinger og avgjørelser som berører barnet.

Det enkelte barn er et unikt, fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, og oppleve mestring, trygghet og glede. Vi skal lete etter de positive mulighetene i det enkelte barn og fremelske disse. En slik holdning er en viktig forutsetning for lek, læring og utvikling.

VÅRE VERDIER

N – Nestekjærlighet

L – Likeverd

M – Mestring

 

VERDIFULLE SPOR

  • I våre barnehager skal alle få oppleve ubetinget kjærlighet
  • I våre barnehager skal alle vite at de er skapt av Gud og kjenne at de er unike og verdifulle
  • Med Jesus som forbilde skal vi møte alle med respekt og toleranse