Vedtektene til Preg barnehager AS

 

§ 1 Navn

Selskapets navn er Preg barnehager AS.

 

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet gi barna kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Arbeidet med lek, læring og sosial kompetanse skal samlet bidra til barnas allsidige utvikling. Våre verdier skal gjenspeile ansvar og omsorg for mennesker rundt oss, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Selskapet har ikke erverv til formål, og det skal ikke utbetales utbytte til selskapets aksjonærer.

Ved oppløsning av selskapet tilfaller formuen Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

§ 3 Forretningskontor

 

Selskapets forretningskontor er i Ålesund kommune.

 

§ 4 Aksjekapital

 

Aksjekapitalen er på 310 000 kroner delt på 3 100 aksjer à 100 kr, fullt innbetalt og lydende på navn.

 

§ 5 Transport av aksjer

 

Ingen aksjer kan transporteres til andre uten samtykke fra Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

 

 § 6 Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til generalforsamlingen med minst 14 dagers varsel.

 

Følgende saker skal behandles:

 

  1. Fastsettelse av resultat og balanse
  2. Anvendelse av årets overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
  3. Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  4. Revisor skal velges hvis sittende revisor har bedt om å bli løst fra sitt oppdrag eller ikke lenger har generalforsamlingens tillit
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

 

Saker som aksjonærer ønsker forelagt generalforsamlingen skal skriftlig være innlevert til styret senest en måned før generalforsamlingen.

 

§ 7 Valg

 

Selskapets styre består av syv medlemmer, inkludert styrets leder, og tre varamed­lemmer. Av disse skal to medlemmer og et varamedlem være valgt av de ansatte i selskapet ved eget valg.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonær som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig ber om det. Inn­kallingen skal være skriftlig med minst 7 dagers varsel. Bare saker nevnt i innkal­lingen kan behandles.

 

§ 9 Ansettelser, firmategning og prokura

 

Styret tilsetter daglig leder. Selskapets firma tegnes sammen av to personer blant styrets leder, nestleder og daglig leder. Styret kan meddele prokura.

 

§ 10 Kjøp, salg og pantsetting av eiendom

 

Kjøp, salg og pantsetting av eiendom skal endelig godkjennes av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre etter innstilling fra styret.

 

§ 11 Eksterne lover

 

Når det gjelder forhold som ikke er dekket i disse vedtekter, skal bestemmelser i Aksjeloven og Barnehageloven følges.

 

§ 12 Vedtektsendringer

 

Endringer av vedtekter kan bare fattes av ordinær eller ekstraordinær general­forsamling med 2/3 – to tredels – flertall. § 2 kan ikke endres uten samtykke av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

 

 ____________________

 

Vedtektene er endret etter vedtak på ordinær generalforsamling 18.06.20